Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας για τον αγωγό South Stream

Tα βασικά σημεία της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας για
την κατασκευή και εκμετάλλευση του αγωγού φυσικού αερίου South Stream
στο έδαφος της χώρας μας έδωσε σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης.
Αναλυτικά, η συμφωνία:


• Αποβλέπει στην αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών της
Ευρώπης μέσω της διαφοροποίησης των διαδρομών μεταφοράς φυσικού αερίου
προς τις ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ άλλων και δια μέσου του εδάφους της
Ελληνικής Δημοκρατίας.


• Υποστηρίζει την δημιουργία ενός νέου συστήματος αγωγών φυσικού αερίου
από τη Ρωσική Ομοσπονδία, μέσω του πυθμένα του Ευξείνου Πόντου για την
διαμετακόμιση, μεταξύ άλλων και μέσω του εδάφους της Ελληνικής
Δημοκρατίας, και την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος.


• Επιθυμεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για τον σχεδιασμό, την
κατασκευή, την λειτουργία και την εκμετάλλευση του προαναφερόμενου
συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου σύμφωνα με την νομοθεσία των Μερών
και με τις διεθνείς Συνθήκες στις οποίες συμμετέχουν η Ελληνική
Δημοκρατία και η Ρωσική Ομοσπονδία.


• Λαμβάνει υπόψη την εκπλήρωση, από τα Μέρη, των υποχρεώσεων οι οποίες
περιλαμβάνονται σε προγενέστερα συναφθείσες μεταξύ τους διμερείς
διακρατικές συμφωνίες στον τομέα του φυσικού αερίου.


Ως «Ιδρυτές» αναφέρονται η Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΕΣΦΑ» ( Ελληνική
Δημοκρατία) και η Ανώνυμη Εταιρεία «Gazprom» (Ρωσική Ομοσπονδία).


Ως «Εταιρεία» αναφέρεται η Εταιρεία που ιδρύεται για τον σχεδιασμό, τη
χρηματοδότηση, την κατασκευή και την εκμετάλλευση του αγωγού φυσικού
αερίου, ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία της.


Ως «τεχνική και οικονομική μελέτη» αναφέρονται οι μελέτες με σκοπό τον
καθορισμό των τεχνικών, οικονομικών και χρηματοδοτικών προδιαγραφών για
την πραγματοποίηση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου.


Επίσης, στη Συμφωνία αναφέρονται τα ακόλουθα σημεία:


• Τα Μέρη θα παράσχουν συνδρομή στην ίδρυση της Εταιρείας. Η έδρα της
Εταιρείας θα προσδιοριστεί από τους ιδρυτές, κατά προτίμηση στην
Ελληνική Δημοκρατία επί ισοδυνάμων όρων.


• Οι ιδρυτές έχουν στο Ιδρυτικό Κεφάλαιο της Εταιρείας τα ακόλουθα μερίδια:


- ο Έλληνας ιδρυτής – 50%,


- ο Ρώσος ιδρυτής – 50%.


• Μέχρι την ίδρυση της Εταιρείας όλες οι συμφωνημένες δαπάνες, οι
σχετικές με το έργο, αναλαμβάνονται από τους ιδρυτές κατ’ αναλογία των
μεριδίων τους.


• Ο αγωγός φυσικού αερίου θα έχει μεταφορική ικανότητα περίπου 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.


• Οι συγκεκριμένες παράμετροι του αγωγού φυσικού αερίου και της
απαραίτητης υποδομής θα διασαφηνιστούν βάσει των αποτελεσμάτων της
τεχνικής και οικονομικής μελέτης.


• Η διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων και των
γεωγραφικών σημείων εισόδου από το έδαφος της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας και εξόδου από το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
συμφωνούνται μεταξύ των ιδρυτών.


• Ο Ρώσος ιδρυτής θα εξετάσει την δυνατότητα αύξησης των παρεχομένων
ποσοτήτων φυσικού αερίου από την Ρωσική Ομοσπονδία με την χρήση του
συστήματος αγωγών φυσικού αερίου υπό συνθήκες αγοράς, τόσο για τους
σκοπούς της διαμετακόμισης, όσο λαμβάνοντας υπ’όψη και τις ανάγκες της
Ελληνικής Δημοκρατίας.


• Τα Μέρη θα συνδράμουν τους ιδρυτές, σύμφωνα με τους υπάρχοντες
κανόνες, όλων των απαραίτητων αδειών, οι οποίες αφορούν τον σχεδιασμό
και την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου.


• Η επιλογή εργολάβων, προμηθευτών υλικών και τεχνικών μέσων και
οργανισμών που παρέχουν απαραίτητες για την κατασκευή και την
εκμετάλλευση του αγωγού φυσικού αερίου υπηρεσίες, γίνεται από την
Εταιρεία με βάση διαγωνισμό.


• Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία θα εκπονήσει την τεχνική και
οικονομική μελέτη του έργου κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου εντός
18 μηνών το πολύ από την ημερομηνία ίδρυσης της Εταιρείας, και θα
αποφασίσει για την βιωσιμότητα της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου
όχι αργότερα των 24 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της τεχνικής
και οικονομικής μελέτης βάσει των αποτελεσμάτων της.


• Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ επί 30 έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: