Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ (Έκθεση της ΤτΕ - Φεβρουάριος 2011)

Επαγρύπνηση και ένταση της προσπάθειας επι-
βάλλουν οι επερχόµενες αλλαγές στο ευρωπαϊκό
περιβάλλον


Οι συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσµια
οικονοµία και ειδικότερα στην ΕΕ και στη
ζώνη του ευρώ επηρεάζουν καθοριστικά τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και επι-
βάλλουν διαρκή επανεκτίµηση, αναθεώρηση
και συµπλήρωση στόχων και µέσων.

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι πρωτοβουλίες που
έχουν αναληφθεί πρόσφατα τόσο στην ΕΕ
όσο και στη ζώνη του ευρώ για τη βελτίωση
της οικονοµικής διακυβέρνησης και την εκπόνηση
µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής απάντησης
στις αιτίες και τις συνέπειες της πρόσφατης κρίσης.

Το περιβάλλον που διαµορφώνεται από τις
πρωτοβουλίες αυτές, µέσα στο οποίο θα κλη-
θεί να λειτουργήσει και η ελληνική οικονοµία,
θα συµβάλει στη συντονισµένη ευρωπαϊκή
αντιµετώπιση των προβληµάτων και θα απαι-
τήσει από όλες τις χώρες ένταση των προ-
σπαθειών για την αποκατάσταση συνθηκών
οικονοµικής σταθερότητας.
Το νέο αυτό περιβάλλον θα είναι υποστηρικτικό
για τις οικονοµίες εκείνες που ακολουθούν µε συνέπεια
µια πορεία οικονοµικής προσαρµογής, αλλά
θα δυσχεράνει την κατάσταση για όσες βραδυπορούν.

Οι κυοφορούµενες εξελίξεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ
είναι για την Ελλάδα ένα σαφές µήνυµα ότι
πρέπει να εντείνει την προσπάθεια που έχει
ξεκινήσει.

Αν συµβεί αυτό, η ΕΕ θα παραµείνει ουσιαστική αρωγός.

Αν όµως δηµιουργηθεί η λανθασµένη εντύπωση ότι η
ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή λύση επιτρέπει
εφησυχασµό και χαλάρωση των προσπαθειών, θα δηµι-
ουργηθούν πρόσθετες δυσχέρειες για την
ελληνική οικονοµία.

Οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που
έχουν ήδη δροµολογηθεί είναι η απάντηση της
ΕΕ στην κρίση, η οποία είχε σηµαντικές επιπτώσεις
σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα όµως σ’
αυτές που παρουσίασαν οξυµµένα προβλήµατα.

Οι αλλαγές αυτές έχουν στόχους µε διαφορετικό
χρονικό ορίζοντα και είναι αλληλοσυµπληρούµενες.

Ο πρώτος άµεσος στόχος είναι η πιο αποτε-
λεσµατική αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής
κρίσης, µέσω της οικονοµικής στήριξης στην
περίπτωση της Ελλάδος και, πιο πρόσφατα,
της Ιρλανδίας και της εφαρµογής προγράµ-
µατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων τόσο από τις
εν λόγω χώρες-µέλη αλλά και από άλλες
χώρες, των οποίων οι δηµοσιονοµικές επιδόσεις
και προοπτικές αντιµετωπίζονται µε
δυσπιστία από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές.

Σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, αλλά µε άµεσες
επιδράσεις στη διαµόρφωση των προσδοκιών
και των αντιδράσεων των αγορών, η ΕΕ έχει
ήδη δροµολογήσει τη δηµιουργία µόνιµου
µηχανισµού στήριξης, που θα διαδεχθεί τους
σηµερινούς µηχανισµούς.

Τέλος, η ΕΕ επιδιώκει την υιοθέτηση και
εφαρµογή βελτιωµένων κανόνων για την επο-
πτεία και το συντονισµό των οικονοµικών και
δηµοσιονοµικών πολιτικών στην ΕΕ και ιδι-
αίτερα στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο της
νέας στρατηγικής της ΕΕ για την απασχόληση
και την ανάπτυξη, γνωστής ως “Ευρώπη 2020”.

Όσον αφορά τα άµεσα µέτρα για την αντι-
µετώπιση της κρίσης, η δηµοσιονοµική και
τραπεζική κρίση στην Ιρλανδία οδήγησε στην
απόφαση, το Νοέµβριο του 2010, κατόπιν σχετικού
αιτήµατος της εν λόγω χώρας, για χορήγηση
οικονοµικής στήριξης ύψους 85 δισεκ.
ευρώ από τις χώρες της ζώνης του ευρώ και
το ∆ΝΤ καθώς και µέσω διµερών δανείων
από το Ηνωµένο Βασίλειο, τη ∆ανία και τη
Σουηδία.
Στην ίδια σύνοδο οι υπουργοί οικονοµικών
ανακοίνωσαν ότι η Ευρωοµάδα θα εξετάσει κατά
πόσον είναι αναγκαίο να ευθυγραµµιστούν
οι προθεσµίες αποπληρωµής του
δανείου προς την Ελλάδα µε τις αντίστοιχες
προθεσµίες για το δάνειο προς την Ιρλανδία.

Πιο πρόσφατα, στις 4 Φεβρουαρίου, οι αρχη-
γοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών-
µελών της ζώνης του ευρώ συµφώνησαν ―µε
βάση συγκεκριµένες προτάσεις της Ευρωο-
µάδας― στην ανάγκη ενίσχυσης του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά
του, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συνόλου
µέτρων ενίσχυσης της σταθερότητας της ζώνης
του ευρώ τα οποία θα ληφθούν εντός του
Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Αφετηρία των αλλαγών που αφορούν κατά
βάση την οικονοµική διακυβέρνηση είναι η
διαδικασία του “Ευρωπαϊκού Εξαµήνου” που
ισχύει από τον Ιανουάριο του 2011, ενώ οι
υπόλοιπες µεταρρυθµίσεις της νέας οικονο-
µικής διακυβέρνησης στην ΕΕ είναι υπό συζή-
τηση στα όργανα και προβλέπεται να υιοθε-
τηθούν περί τα µέσα του 2011.

Κύρια επιδίωξη της διαδικασίας του “Ευρωπαϊκού Εξαµήνου”
είναι η συνολική εξέταση τόσο των δηµοσιονοµικών
όσο και των διαρθρωτικών πολιτικών
από το Συµβούλιο, ώστε να µπορούν τα κράτη-
µέλη να λαµβάνουν υπόψη τις συστάσεις του
κατά την κατάρτισητου προϋπολογισµού και
την επεξεργασία της οικονοµικής τους πολι-
τικής γενικότερα.

Γενικότερα, ο βασικός στόχος των αλλαγών
που µελετώνται είναι η διαµόρφωση ενός λει-
τουργικού συστήµατος παρακολούθησης, που
θα εξασφαλίζει συνεπή τήρηση των όρων του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
αυστηρή δηµοσιονοµική προσαρµογή, µεταρρυθµίσεις
στην αγορά εργασίας και εφαρµογή µέτρων
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της ανάπτυξης.

Παράλληλα µε τις διεργασίες για τους
νέους όρους οικονοµικής διακυβέρνησης, η
ΕΕ αποφάσισε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ)
για το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισµός, η σύσταση του οποίου
θα έχει ολοκληρωθεί έως το Μάρτιο του
2011, θα ενσωµατώσει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Πρώτον, ο ΕΜΣ θα µπορεί να χορηγεί χρηµατοοικονοµική
στήριξη στα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ υπό
αυστηρές προϋποθέσεις και λειτουργώντας σύµφωνα
µε τους κανόνες του υφιστάµενου Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.

∆εύτερον, οι κανόνες θα προσαρµοστούν ώστε να
προβλέπουν υπό προϋποθέσεις συµµετοχή πιστωτών
του ιδιωτικού τοµέα, σε πλήρη συµφωνία µε τις πολιτικές
του ∆ΝΤ. Οιαδήποτε συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα
δεν θα ισχύσει πριν από τα µέσα του 2013.

Τρίτον, η βοήθεια που θα παρέχεται σε κράτος-µέλος
της ζώνης του ευρώ θα βασίζεται σε αυστηρό
πρόγραµµα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και σε λεπτοµερή ανάλυση
βιωσιµότητας του χρέους, η οποία θα πραγµατοποιείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΝΤ, σε συνεργασία
µε την ΕΚΤ.

Τέταρτον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας
θα λειτουργεί συµπληρωµατικά προς το νέο πλαίσιο
ενισχυµένης οικονοµικής διακυβέρνησης, που θα
εξασφαλίζει αποτελεσµατική και αυστηρή οικονοµική
εποπτεία και θα επικεντρώνεται στην πρόληψη,
µειώνοντας έτσι τις πιθανότητες εµφάνισης νέων
κρίσεων.

Από τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και
συνοψίζονται παραπάνω, προκύπτει
ότι η ελληνική περίπτωση ενσωµατώνεται
σταδιακά σ’ ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας της
ΕΕ και της ζώνης του ευρώ, το οποίο θα
ισχύει για όλες τις χώρες-µέλη.

Στην προοπτική αυτή εντάσσεται και η αναµενόµενη
απόφαση για επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής
του δανείου των κρατών-µελών της ζώνης του ευρώ
και του ∆ΝΤ προς την Ελλάδα, καθώς και όποιες άλλες
αλλαγές κριθούν σκόπιµες.

Η επιµήκυνση συνεπώς, που θα αποτελούσε ασφαλώς θετική εξέλιξη,
είναι µέρος µόνο ενός γενικότερου ευρωπαϊκού σχεδίου
που επιβάλλει να προχωρήσουµε µε απόλυτη συνέπεια
και ταχύτερο βηµατισµό στο δρόµο της δηµοσιονοµικής και
διαρθρωτικής προσαρµογής.

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ηττα του παραγοντισμού και της συντεχνιακης συνδικαλοκρατιας (Μιχας)


Hττα της ψινακοκρατιας και της πολιτικης πουστιας (Κακλαμανης)


Nικη κατα του παπαδαριου και της εθνικιστικης υστεριας (Μπουταρης)

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Kινημα κατα του Ψωμιάδη. Κινημα κατά του Τραγου του Ανθιμου. Kινημα να ελευθερωθει η Θεσσαλονικη

Κινημα να φύγει η ίντριγκα, το δήθεν, ο λαϊκισμός από την Θεσσαλονίκη.

Κινημα για να γινει η Θεσσαλονίκη κέντρο δράσεων και πολιτισμού και οχι στέκι των φραπέδων.

Αρκετα πια με την μιζερια

Το γεγονος οτι εσυ, ο πολιτικοποιημενος ανθρωπος απέχεις, μήπως οδήγησε να δώσεις την δυνατοτητα σ ολους αυτους τους λίγους να υπαρχουν;

Και ως σημερα να κρινουν το μελλον σου; Μηπως υπαρχει και αυτη η εκδοχή; To σκεφτηκες?

Και δεν εννοω μονο την αποχη στην ψηφο.

Μιλω για την γενικευμενη αποχη, οπως συμβαινει τα τελευταια 15-20 χρονια, μιλω για την ψηφο του καναπε, η οποια και οδηγησε σε φαινομενα τυπου Ψωμιάδη;

Πόσοι άραγε γνωρίζουν πραγματικά τον Ψωμιάδη;

Όταν χρόνια τώρα παίζει το παιχνίδι του «δικού μας ανθρώπου»:

του μονίμως διαμαρτυρόμενου Έλληνα,

του φοβικού προς οτιδήποτε νέο,

του κλεισμένου στο καβούκι του μεν αλλά με μπόλικο λεκτικό τσαμπουκά προς ό,τι τον ενοχλεί,

θεωρώντας πως πάντα κάποιοι άλλοι φταίνε για τη δική του κατάσταση

Τότε ο κάθε Ψωμιάδης, γίνεται αυτομάτως «ένας από μας».

Που πάει να πει τον «ξέρουμε» χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα στην ουσία γι αυτόν.

Αυτο ακριβως ειναι ο Θεσσαλονικιος σήμερα ...

φοβικός, κλεισμενος στο καβουκι του, ψευτοτσαμπουκας, που τα ριχνει μοναχα στους αλλους.

Ο,τι ακριβως χαρακτηριζουν στην πραγματικότητα τον Ψωμιαδη.

Αυτη η πολη μυριζει μιζερια.

Οτι καινοτομο, νεο, δυναμικό, εχει δωσει την θεση του στο δηθεν και βολευεται σε κατωγια πνιγμενο στο τσιπουρο και το ναρκωτικο.

Η αντισταση στον Ψωμιαδη, τον Ανθιμο, ειναι ανασα για αυτην την αγαπημενη πολιτεια...

Το φαινομενο ψωμιαδη ή Ανθιμου ή Παπαγεωργοπουλου, δεν αφορα κομματα κυριοι.

Θα μπορουσαν να ειναι αλλοι στη θεση τους, αλλων κομματων και το αποτελεσμα το ιδιο.

Οι Τσοχατζοπουλοι πχ... οι Βενιζελοι...

Η Θεσσαλονικη χρειαζεται να ανασάνει.

Και ο κυρ Γιαννης μπορει. Ειναι αλλο φρουτο. Κομμάτι της πόλης...

Και ο Μπόλαρης, είναι εξω απο την μιζέρια μας... Μπορεί κι αυτός

Χτυπάμε ολοι μαζι το συστημα εξουσιας της υποδουλωμενης πολιτειας.

Μεθαύριο στις εκλογές... Και την Δευτερα, το γιορτάζουμε... να δείτε...

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Δελτίο Τύπου: Η αλήθεια για το κόστος χρήσης υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας από το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2010

Η δημοσιοποίηση των δαπανών, μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», είναι υλοποίηση παλιότερης δέσμευσης της Κυβέρνησης, κατόπιν προτάσεως του Πρωθυπουργού.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία για τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, όμως, κακώς δεν προσδιορίστηκε, επακριβώς, στο σχετικό έγγραφο, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ότι ο λογαριασμός δεν αφορά έναν αριθμό κινητού, αλλά το σύνολο των συνδέσεων της κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετούν τις ανάγκες ολόκληρου του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης (σημειώνεται ότι στο ποσό περιλαμβάνονται συνδέσεις φωνής και δεδομένων).

Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των συνδέσεων φωνής και δεδομένων, το ποσό που προκύπτει ως μέσος όρος κόστους ανά γραμμή, είναι 79 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ και τα τέλη κινητής τηλεφωνίας). Το ποσό αυτό είναι απολύτως λογικό και πολύ μικρότερο απ’ ότι καλύπτει η κατανάλωση πολλών ιδιωτών.

Το ποσό των 1.402,00 ευρώ για πληρωμή σταθερής τηλεφωνίας εμφανίζεται στις σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ως ένας ενιαίος λογαριασμός για περίοδο χρήσης ενός μηνός, εξαιτίας τεχνικών λόγων, που δεν αφορούν την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για 32 τηλεφωνικές γραμμές και 2 γραμμές σύνδεσης με το διαδίκτυο και η περίοδος χρήσης που αφορά το ποσό των 1.402,00 ευρώ είναι από 22/10/2009 έως 30/9/2010, δηλαδή, σχεδόν, ένας χρόνος. Το κόστος, δηλαδή, είναι περίπου 4 ευρώ ανά τηλεφωνική γραμμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και της παροχής σύνδεσης με το διαδίκτυο. Η μείωση του κόστους σε τόσο χαμηλά επίπεδα οφείλεται στην επιλογή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, από την πρώτη στιγμή, να εντάξει το σύστημα επικοινωνιών της Αντιπροεδρίας στο δημόσιο σύστημα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Μόνο από την αποφυγή των παγίων για τη σύνδεση στο διαδίκτυο με την ταχύτητα που διαθέτει σήμερα η Αντιπροεδρία, έχει εξοικονομηθεί ποσό άνω των 4.000 ευρώ το μήνα.

Όλα αυτά δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο να τα πληροφορηθεί κάποιος αν έκανε μια στοιχειώδη έρευνα. Είναι εμφανές πια, και για τον πιο καλόπιστο αναγνώστη, ότι ο «Ελεύθερος Τύπος», εδώ και καιρό, δεν αναζητά την αλήθεια, ούτε καν ενδιαφέρεται για την άσκηση σκληρής κριτικής -όπως έχει δικαίωμα και υποχρέωση-, αλλά έχει θέσει ως στόχο την προσωπική εξόντωση του Θεόδωρου Πάγκαλου με τη συστηματική κατασυκοφάντησή του.

Σημειώνεται ότι για την διευκόλυνση, ακριβώς, των πολιτών που θέλουν να λαμβάνουν γνώση των δαπανών, υπάρχει στην ιστοσελίδα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ειδικός σύνδεσμος σε εμφανές σημείο για να έχουν άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η σχετική προσπάθεια να αποδειχθεί ότι γίνεται σπατάλη, είναι καθαρά συκοφαντική και καλό θα ήταν όποιοι δημοσιεύουν τις απόψεις τους σε blogs, αλλά πολύ περισσότερο σε εφημερίδες, να είναι πιο προσεκτικοί στη μελέτη των στοιχείων και των αποφάσεων, ώστε να υπηρετούν την αλήθεια κι όχι τον λαϊκισμό και τη συκοφαντία.

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

EMEIΣ εκμεταλευτήκαμε ποτέ μας θεσμούς;

Δευτέρα πρωί,σε τηλεοπτικό πάνελ και ο παρουσιαστής ρωτάει τον Παυλόπουλο :

"Δηλαδή αν ο κόσμος ψηφισει τον Δημαρά ή οποιονδήποτε εκτός ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ θα εκμεταλευτει αυτη την ψηφο και θα καταφερθεί εναντιον της κυβέρνησης;"

Kαι ο Παυλόπουλος, "εκπληκτος" και με έμφαση απαντά :

"EMEIΣ εκμεταλευτήκαμε ποτέ μας θεσμούς;"

Νεκρική σιγή για 2 δευτερόλεπτα στο πάνελ, και έκπληκτα μάτια.

Και αμέσως, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, αυθόρμητα βάζουν τα γέλια και αρχιζουν να κοιτιούνται μεταξύ τους, για το ωραιο ανέκδοτο που άκουσαν!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΡΕ!!! Λιγη τσίπα...