Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ (Έκθεση της ΤτΕ - Φεβρουάριος 2011)

Επαγρύπνηση και ένταση της προσπάθειας επι-
βάλλουν οι επερχόµενες αλλαγές στο ευρωπαϊκό
περιβάλλον


Οι συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσµια
οικονοµία και ειδικότερα στην ΕΕ και στη
ζώνη του ευρώ επηρεάζουν καθοριστικά τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και επι-
βάλλουν διαρκή επανεκτίµηση, αναθεώρηση
και συµπλήρωση στόχων και µέσων.

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι πρωτοβουλίες που
έχουν αναληφθεί πρόσφατα τόσο στην ΕΕ
όσο και στη ζώνη του ευρώ για τη βελτίωση
της οικονοµικής διακυβέρνησης και την εκπόνηση
µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής απάντησης
στις αιτίες και τις συνέπειες της πρόσφατης κρίσης.

Το περιβάλλον που διαµορφώνεται από τις
πρωτοβουλίες αυτές, µέσα στο οποίο θα κλη-
θεί να λειτουργήσει και η ελληνική οικονοµία,
θα συµβάλει στη συντονισµένη ευρωπαϊκή
αντιµετώπιση των προβληµάτων και θα απαι-
τήσει από όλες τις χώρες ένταση των προ-
σπαθειών για την αποκατάσταση συνθηκών
οικονοµικής σταθερότητας.
Το νέο αυτό περιβάλλον θα είναι υποστηρικτικό
για τις οικονοµίες εκείνες που ακολουθούν µε συνέπεια
µια πορεία οικονοµικής προσαρµογής, αλλά
θα δυσχεράνει την κατάσταση για όσες βραδυπορούν.

Οι κυοφορούµενες εξελίξεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ
είναι για την Ελλάδα ένα σαφές µήνυµα ότι
πρέπει να εντείνει την προσπάθεια που έχει
ξεκινήσει.

Αν συµβεί αυτό, η ΕΕ θα παραµείνει ουσιαστική αρωγός.

Αν όµως δηµιουργηθεί η λανθασµένη εντύπωση ότι η
ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή λύση επιτρέπει
εφησυχασµό και χαλάρωση των προσπαθειών, θα δηµι-
ουργηθούν πρόσθετες δυσχέρειες για την
ελληνική οικονοµία.

Οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που
έχουν ήδη δροµολογηθεί είναι η απάντηση της
ΕΕ στην κρίση, η οποία είχε σηµαντικές επιπτώσεις
σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα όµως σ’
αυτές που παρουσίασαν οξυµµένα προβλήµατα.

Οι αλλαγές αυτές έχουν στόχους µε διαφορετικό
χρονικό ορίζοντα και είναι αλληλοσυµπληρούµενες.

Ο πρώτος άµεσος στόχος είναι η πιο αποτε-
λεσµατική αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής
κρίσης, µέσω της οικονοµικής στήριξης στην
περίπτωση της Ελλάδος και, πιο πρόσφατα,
της Ιρλανδίας και της εφαρµογής προγράµ-
µατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων τόσο από τις
εν λόγω χώρες-µέλη αλλά και από άλλες
χώρες, των οποίων οι δηµοσιονοµικές επιδόσεις
και προοπτικές αντιµετωπίζονται µε
δυσπιστία από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές.

Σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, αλλά µε άµεσες
επιδράσεις στη διαµόρφωση των προσδοκιών
και των αντιδράσεων των αγορών, η ΕΕ έχει
ήδη δροµολογήσει τη δηµιουργία µόνιµου
µηχανισµού στήριξης, που θα διαδεχθεί τους
σηµερινούς µηχανισµούς.

Τέλος, η ΕΕ επιδιώκει την υιοθέτηση και
εφαρµογή βελτιωµένων κανόνων για την επο-
πτεία και το συντονισµό των οικονοµικών και
δηµοσιονοµικών πολιτικών στην ΕΕ και ιδι-
αίτερα στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο της
νέας στρατηγικής της ΕΕ για την απασχόληση
και την ανάπτυξη, γνωστής ως “Ευρώπη 2020”.

Όσον αφορά τα άµεσα µέτρα για την αντι-
µετώπιση της κρίσης, η δηµοσιονοµική και
τραπεζική κρίση στην Ιρλανδία οδήγησε στην
απόφαση, το Νοέµβριο του 2010, κατόπιν σχετικού
αιτήµατος της εν λόγω χώρας, για χορήγηση
οικονοµικής στήριξης ύψους 85 δισεκ.
ευρώ από τις χώρες της ζώνης του ευρώ και
το ∆ΝΤ καθώς και µέσω διµερών δανείων
από το Ηνωµένο Βασίλειο, τη ∆ανία και τη
Σουηδία.
Στην ίδια σύνοδο οι υπουργοί οικονοµικών
ανακοίνωσαν ότι η Ευρωοµάδα θα εξετάσει κατά
πόσον είναι αναγκαίο να ευθυγραµµιστούν
οι προθεσµίες αποπληρωµής του
δανείου προς την Ελλάδα µε τις αντίστοιχες
προθεσµίες για το δάνειο προς την Ιρλανδία.

Πιο πρόσφατα, στις 4 Φεβρουαρίου, οι αρχη-
γοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών-
µελών της ζώνης του ευρώ συµφώνησαν ―µε
βάση συγκεκριµένες προτάσεις της Ευρωο-
µάδας― στην ανάγκη ενίσχυσης του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά
του, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συνόλου
µέτρων ενίσχυσης της σταθερότητας της ζώνης
του ευρώ τα οποία θα ληφθούν εντός του
Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Αφετηρία των αλλαγών που αφορούν κατά
βάση την οικονοµική διακυβέρνηση είναι η
διαδικασία του “Ευρωπαϊκού Εξαµήνου” που
ισχύει από τον Ιανουάριο του 2011, ενώ οι
υπόλοιπες µεταρρυθµίσεις της νέας οικονο-
µικής διακυβέρνησης στην ΕΕ είναι υπό συζή-
τηση στα όργανα και προβλέπεται να υιοθε-
τηθούν περί τα µέσα του 2011.

Κύρια επιδίωξη της διαδικασίας του “Ευρωπαϊκού Εξαµήνου”
είναι η συνολική εξέταση τόσο των δηµοσιονοµικών
όσο και των διαρθρωτικών πολιτικών
από το Συµβούλιο, ώστε να µπορούν τα κράτη-
µέλη να λαµβάνουν υπόψη τις συστάσεις του
κατά την κατάρτισητου προϋπολογισµού και
την επεξεργασία της οικονοµικής τους πολι-
τικής γενικότερα.

Γενικότερα, ο βασικός στόχος των αλλαγών
που µελετώνται είναι η διαµόρφωση ενός λει-
τουργικού συστήµατος παρακολούθησης, που
θα εξασφαλίζει συνεπή τήρηση των όρων του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
αυστηρή δηµοσιονοµική προσαρµογή, µεταρρυθµίσεις
στην αγορά εργασίας και εφαρµογή µέτρων
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της ανάπτυξης.

Παράλληλα µε τις διεργασίες για τους
νέους όρους οικονοµικής διακυβέρνησης, η
ΕΕ αποφάσισε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ)
για το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισµός, η σύσταση του οποίου
θα έχει ολοκληρωθεί έως το Μάρτιο του
2011, θα ενσωµατώσει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Πρώτον, ο ΕΜΣ θα µπορεί να χορηγεί χρηµατοοικονοµική
στήριξη στα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ υπό
αυστηρές προϋποθέσεις και λειτουργώντας σύµφωνα
µε τους κανόνες του υφιστάµενου Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.

∆εύτερον, οι κανόνες θα προσαρµοστούν ώστε να
προβλέπουν υπό προϋποθέσεις συµµετοχή πιστωτών
του ιδιωτικού τοµέα, σε πλήρη συµφωνία µε τις πολιτικές
του ∆ΝΤ. Οιαδήποτε συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα
δεν θα ισχύσει πριν από τα µέσα του 2013.

Τρίτον, η βοήθεια που θα παρέχεται σε κράτος-µέλος
της ζώνης του ευρώ θα βασίζεται σε αυστηρό
πρόγραµµα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και σε λεπτοµερή ανάλυση
βιωσιµότητας του χρέους, η οποία θα πραγµατοποιείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΝΤ, σε συνεργασία
µε την ΕΚΤ.

Τέταρτον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας
θα λειτουργεί συµπληρωµατικά προς το νέο πλαίσιο
ενισχυµένης οικονοµικής διακυβέρνησης, που θα
εξασφαλίζει αποτελεσµατική και αυστηρή οικονοµική
εποπτεία και θα επικεντρώνεται στην πρόληψη,
µειώνοντας έτσι τις πιθανότητες εµφάνισης νέων
κρίσεων.

Από τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και
συνοψίζονται παραπάνω, προκύπτει
ότι η ελληνική περίπτωση ενσωµατώνεται
σταδιακά σ’ ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας της
ΕΕ και της ζώνης του ευρώ, το οποίο θα
ισχύει για όλες τις χώρες-µέλη.

Στην προοπτική αυτή εντάσσεται και η αναµενόµενη
απόφαση για επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής
του δανείου των κρατών-µελών της ζώνης του ευρώ
και του ∆ΝΤ προς την Ελλάδα, καθώς και όποιες άλλες
αλλαγές κριθούν σκόπιµες.

Η επιµήκυνση συνεπώς, που θα αποτελούσε ασφαλώς θετική εξέλιξη,
είναι µέρος µόνο ενός γενικότερου ευρωπαϊκού σχεδίου
που επιβάλλει να προχωρήσουµε µε απόλυτη συνέπεια
και ταχύτερο βηµατισµό στο δρόµο της δηµοσιονοµικής και
διαρθρωτικής προσαρµογής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: