Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

Περι... συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (σε λιγα χέρια, αυτά τα χέρια...)

Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος 22(Ι)/1999 αφορά συγκεντρώσεις μεταξύ επιχειρήσεων.

Συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν συγχωνεύονται δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ή εάν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν τουλάχιστον μία επιχείρηση αποκτούν έμμεσα ή άμεσα τον έλεγχο συνόλου ή τμημάτων μίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή εφόσον δημιουργείται κοινή επιχείρηση η οποία δεν συνεπάγεται το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.


Το πεδίο εφαρμογής του Νόμου 22(Ι)/99 καθορίζεται στο άρθρο 3, το οποίο προβλέπει ότι μία πράξη συγκέντρωσης επιχειρήσεων θεωρείται μείζονος σημασίας όταν συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

- δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν κύκλο εργασιών που να υπερβαίνει το ποσό των €3.417.202,88 έκαστη, και 

- μία τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να ασχολείται με εμπορικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, και 

- τουλάχιστον €3.417.202,88 από το σύνολο του κύκλου εργασιών όλων μαζί των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αφορούν τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών εντός της Δημοκρατίας, ή 

- εάν κηρυχθεί ως μείζονος σημασίας ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος με Διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Εάν οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στη συγκέντρωση πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, τότε έχουν υποχρέωση να ειδοποιήσουν γραπτώς την Υπηρεσία το αργότερο μέσα σε μια βδομάδα από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας, ή της δημοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς, ή της απόκτησης συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο επιχείρησης (οποιοδήποτε από τα εν λόγω συμβάντα συμβεί πρώτο).

Εάν η συγκέντρωση δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 3, ο Υπουργός Εμπορίου Βιομηχανίας, και Τουρισμού έχει την εξουσία, πριν από την απόφαση της ΕΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 18 του Νόμου 22(Ι)/99, να κηρύξει με αιτιολογημένο Διάταγμα την συγκεκριμένη συγκέντρωση ως μείζονος δημοσίου συμφέροντος. (Άρθρο 36 του Νόμου 22(Ι)/99). 

Με τη λήψη της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης και όλων των πληροφοριών που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου, η Υπηρεσία προβαίνει στην προκαταρτική αξιολόγηση της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, την οποία υποβάλλει ενώπιον της Ε.Π.Α.

Αφού λάβει υπόψη την έκθεση της Υπηρεσίας, η Ε.Π.Α. αποφασίζει ως εξής: 

α) Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, ή 

β) Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστική αγοράς λόγω του ότι δεν δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά, ή 

γ) Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά, και ως εκ τούτου αποφασίζει να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης. 

Η πιο πάνω διαδικασία πρέπει να συμπληρωθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της συγκέντρωσης ή από την ημερομηνία κατά την οποία η Υπηρεσία παρέλαβε όλες τις πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θεωρείται ότι κηρύχθηκε συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. 

Σε περίπτωση που θα διεξαχθεί διαδικασία πλήρους διερεύνησης, τότε η Υπηρεσία θα ετοιμάσει έκθεση προς την Ε.Π.Α, στην οποία θα αναφέρει τα ευρήματα της αναφορικά με το αν οι αμφιβολίες έχουν αρθεί ή δύνανται να αρθούν.

Η Υπηρεσία πρέπει να υποβάλει την πιο πάνω έκθεση ενώπιον της Ε.Π.Α. εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της συγκέντρωσης ή από την ημερομηνία κατά την οποία η Υπηρεσία παρέλαβε όλες τις πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου. 

Με τη λήψη της έκθεσης της Υπηρεσίας, η Ε.Π.Α. θα πρέπει εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της συγκέντρωσης ή από την ημερομηνία κατά την οποία η Υπηρεσία παρέλαβε όλες τις πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου, να αποφασίσει ως προς τη συμβατικότητα της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θεωρείται ότι κηρύχθηκε συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.


Η Ε.Π.Α. αφού εξετάσει την έκθεση της Υπηρεσίας αποφασίζει ως ακολούθως: 

(α) Κηρύσσει την συγκεκριμένη συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστική αγοράς, 

(β) Κηρύσσει την συγκεκριμένη συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστική αγοράς υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων, 

(γ) Κηρύσσει την συγκεκριμένη συγκέντρωση ασύμβατη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστική αγοράς. 

Όλες οι κοινοποιήσεις και αποφάσεις της Ε.Π.Α. γνωστοποιούνται στον Υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού και δημοσιεύονται επίσης στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: