Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Σχόλια και παρατηρήσεις της Greenpeace επί του Σχεδίου Νόµου ‘Επιτάχυνση των ΑΠΕ για την αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής’

Εισαγωγή

Οι κλιµατικές αλλαγές είναι η µεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα και τη βιοποικιλότητα.

Η 4η Έκθεση Αξιολόγησης της IPCC (AR4, 2007) προβλέπει:

􀂂 Μετά το 2080 πολλά εκατοµµύρια ανθρώπων αναµένεται να επηρεαστούν από πληµµύρες στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της θάλασσας κάθε χρόνο. Σε ιδιαίτερο κίνδυνο βρίσκονται πυκνοκατοικηµένες περιοχές, καθώς και περιοχές που βρίσκονται σε χαµηλό υψόµετρο µε περιορισµένες ικανότητες προσαρµογής.

􀂂 Το 20% µε 30% όλων των ζωντανών οργανισµών στον πλανήτη θα αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο εξαφάνισης, αν η άνοδος της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας ξεπεράσει τους 1,5-2,5°C.

􀂂 Σε χαµηλότερα γεωγραφικά πλάτη και κυρίως σε ξηρές και τροπικές περιοχές, ακόµα και µικρές αυξήσεις της θερµοκρασίας της τάξης των 1°C - 2°C, αναµένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο λιµών που οφείλονται σε µειωµένη παραγωγικότητα των καλλιεργειών και αυξηµένη συχνότητα των ξηρασιών και πληµµύρων.

􀂂 Μέσα στις επόµενες δεκαετίες, τα αποθέµατα νερού που είναι αποθηκευµένα στους παγετώνες και στις χιονισµένες περιοχές θα µειωθούν προκαλώντας ελλείψεις νερού σε περισσότερο από 1 δις ανθρώπους σε περιοχές που βασίζονται στην τήξη των χιονισµένων βουνοκορφών για πόσιµο νερό.

Το –καταστροφικό- αποτέλεσµα της Κοπεγχάγης, διογκώνει ακόµα περισσότερο το πρόβληµα.

Σύµφωνα µε απόρρητο έγγραφο του ΟΗΕ που διέρρευσε, ακόµα και αν υλοποιηθούν οι στόχοι περιορισµού των εκποµπών που έχουν υποσχεθεί οι ηγέτες του πλανήτη, η αύξηση της µέσης πλανητικής θερµοκρασίας θα ξεπεράσει τους 3oC. Σύµφωνα µε την IPCC, η αύξηση
αυτή θα απειλήσει µε εξαφάνιση το 50% των ειδών του πλανήτη.

∆υστυχώς, η Ελλάδα τη δεκαετία που µας πέρασε απέτυχε παταγωδώς να συµβάλει στην παγκόσµια προσπάθεια για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών.

Οι πενιχρές επιδόσεις της χώρας µας στην προώθηση των ΑΠΕ και το ποσοστό διείσδυσής τους στο ενεργειακό ισοζύγιο, την εξοικονόµηση ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι αδιάψευστα στοιχεία που το αποδεικνύουν.

Νοµοτελειακά λοιπόν, η Ελλάδα την περασµένη δεκαετία συνέχισε να αυξάνει τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, ενώ παραβίασε σηµαντικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την εξοικονόµηση ενέργειας.


Στη δεκαετία που βρίσκεται µπροστά µας δεν έχουµε πλέον την πολυτέλεια να επαναλάβουµε τα λάθη του παρελθόντος.

Απαιτούνται ριζοσπαστικές αλλαγές στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, προκειµένου η χώρα µας να συµµορφωθεί µε τις νοµικές δεσµεύσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως το 2020.

Συνεπώς, υπό αυτό το πρίσµα θα πρέπει να κρίνεται το υπό διαβούλευση νοµοσχέδιο, το κατά πόσο δηλαδή υπηρετεί κατ’ ελάχιστον τους στόχους που θέτει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία αλλά και η κοινή λογική.

Η ευθύνη που φέρουµε όλοι για την πρόληψη της κλιµατικής κρίσης απέναντι στις επόµενες γενιές είναι τεράστια. Είµαστε η πρώτη και η τελευταία γενιά που γνωρίζουµε το πρόβληµα και διαθέτουµε τα όπλα για να το λύσουµε.

Φαίνεται όµως ότι παρά τη θεωρητική ταύτιση απόψεων ως προς τη σπουδαιότητα των ΑΠΕ, στην πράξη παρατηρούνται αντιφάσεις ανάµεσα στην επικοινωνιακή στρατηγική και την πολιτική στάση από µέρος των πολιτικών, οικονοµικών και –δυστυχώς- κοινωνικών φορέων της χώρας.

Η Greenpeace ιεραρχεί ως απόλυτη προτεραιότητα τους 300.000 συνανθρώπους µας που ήδη πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών και τους 325.000.000 συνανθρώπους µας που ήδη πλήττονται σοβαρά µε κάποιον τρόπο από την αλλαγή του κλίµατος.

Οι θέσεις µας για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι απολύτως συνεπείς και προκύπτουν από το όραµα της Greenpeace για το ενεργειακό µέλλον και τη συµβολή της χώρας στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών, όπως αυτό περιγράφεται και στο σενάριο της ‘Ενεργειακής Επανάστασης’.

Σύµφωνα µε αυτό το σενάριο, θα απαιτηθούν ριζικές αλλαγές στον τρόπο που η χώρα µας παράγει, µεταφέρει και καταναλώνει ενέργεια.

Ο συνδυασµός της εξοικονόµησης ενέργειας (όπου ο κτιριακός τοµέας παίζει κυρίαρχο ρόλο) µε την επιθετική προώθηση των ΑΠΕ (τόσο σε µεγάλη όσο και σε οικιακή κλίµακα), αποτελεί τη µόνη εγγυηµένη και περιβαλλοντικά φιλική λύση.

Ταυτόχρονα, εγγυάται και τη δηµιουργία χιλιάδων νέων πράσινων θέσεων εργασίας.

Τα σχόλια που ακολουθούν εκτίθενται µε αυτή τη λογική και µε την πλήρη επίγνωση ότι η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών απαιτεί τολµηρά µέτρα και πολιτικές που κάποιες φορές έχουν σηµαντικό πολιτικό κόστος. Είναι όµως µόνο αυτές οι πολιτικές και τα µέτρα που τελικά προστατεύουν τον πλανήτη, τη βιοποικιλότητα και την ανθρωπότητα.

Σχόλια επί της αρχής του κειµένου

Τα εµπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι γνωστά. Το σηµαντικότερο ίσως έγκειται στην προβληµατική αδειοδοτική διαδικασία, η οποία παραµένει εξαιρετικά χρονοβόρα, πολυδαίδαλη και προσφέρει περιθώρια για αυθαιρεσίες από υπάλληλους της ∆ιοίκησης.

Παρά τη δηµιουργία του Ν. 3468/06, η ετήσια νέα εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ από το 2006 έως το 2009 δεν ξεπέρασε ποτέ τα 150MW.

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ µακριά από την πράσινη ανάπτυξη στον τοµέα της ενέργειας και απαιτούνται άλµατα προκειµένου να καλυφθεί το χαµένο έδαφος.

Υπολογίζεται ότι για να πετύχουµε τους ευρωπαϊκούς στόχους έως το 2020, θα πρέπει να προστίθενται ετησίως 2.000MW εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ.

Προτού προχωρήσουµε στα σχόλια επί της αρχής του κειµένου, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι το πνεύµα του σχεδίου νόµου κρίνεται εξαιρετικά θετικό, καθώς διακρίνεται από την πρόθεσή του να απλοποιήσει και να µειώσει χρονικά την αδειοδοτική διαδικασία.

Το κείµενο αυτό είναι µε διαφορά το πιο προοδευτικό κείµενο που έχει κατατεθεί µέχρι σήµερα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα εποµένως από το τελικό αποτέλεσµα της διαδικασίας διαβούλευσης, το πνεύµα αυτό θα πρέπει, αν όχι να ενισχυθεί, τουλάχιστον να παραµείνει αναλλοίωτο.

Πιθανή αλλοίωσή του, στην ουσία στρέφεται κατά της ανάπτυξης των ΑΠΕ, µε δεδοµένο ότι η γραφειοκρατία είναι ο ιστορικά µεγαλύτερος εχθρός τους στην Ελλάδα.

Υπό αυτό το πρίσµα, χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς το σχέδιο νόµου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Συγχαίρουµε επίσης την ελληνική κυβέρνηση για την απόφασή της να αναβαθµίσει το στόχο κάλυψης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ σε 20% (από 18%) και την υιοθέτηση ελάχιστου στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 40% έως το 2020.

Ωστόσο υπάρχουν σηµεία, τα οποία χρήζουν βελτίωσης, πάντα µε πρωταρχικό γνώµονα την επιθετική ανάπτυξη των ΑΠΕ ως απαραίτητο συστατικό µίας ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής στρατηγικής για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών.

Η εµπειρία της περασµένης δεκαετίας µας διδάσκει ότι το µεγαλύτερο εµπόδιο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι η αδειοδοτική διαδικασία και το νέο u963 σχέδιο νόµου θα πρέπει να τις αντιµετωπίσει ακριβώς αυτό το πρόβληµα.

Για το λόγο αυτό κρίνουµε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για τη δηµιουργία µίας αδειοδοτικής υπηρεσίας µίας στάσης (one stop shop), η οποία θα συµβάλει αποφασιστικά στην απλοποίηση και χρονική σύντµηση της αδειοδότησης.

Αυτό αποτελεί πάγιο αίτηµα και πρόταση της Greenpeace εδώ και χρόνια.

Επιπλέον, αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι η Ελλάδα οφείλει βάσει ευρωπαϊκής νοµοθεσίας να υποβάλει έως τον επόµενο Ιούνιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ.

Το Σχέδιο ∆ράσης θα πρέπει να προβλέπει αναλυτικά τα µέτρα και τις πολιτικές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπως και τη θέσπιση επί µέρους στόχων στους τοµείς της ηλεκτροπαραγωγής και της ψύξης / θέρµανσης.

Για το λόγο αυτό, το νέο σχέδιο νόµου για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Η νέα νοµοθεσία θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ ώστε να αποτελέσει το πρώτο από µια σειρά από νοµικά εργαλεία και µέτρα που θα αποτελούν το στρατηγικό πλαίσιο µίας εθνικής κλιµατικής και ενεργειακής πολιτικής.

Προτείνουµε κατά συνέπεια τη δηµιουργία ενός εθνικού ‘Πακέτου για το Κλίµα και την Ενέργεια’ το οποίο εκτός από τη νέα νοµοθεσία για τις ΑΠΕ, θα περιλαµβάνει:

⋅ Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ

⋅ Τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και ένα ολοκληρωµένο πλέγµα µέτρων που να παρέχει σταθερά και σε βάθος χρόνου οικονοµικά κίνητρα στους πολίτες, µε έµφαση στην εξοικονόµηση ενέργειας

⋅ Σχέδιο ∆ράσης Μηδενικού Άνθρακα που να προβλέπει επίσης στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το 2020 και το 2050.

Η Greenpeace είναι η πρώτη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα που εργάστηκε για την ανάδειξη του προβλήµατος των κλιµατικών αλλαγών αλλά και την προώθηση των λύσεων, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Λαµβάνοντας υπόψιν αυτό, η υποβολή των κατ’ άρθρων παρατηρήσεων που ακολουθεί παρακάτω θα περιοριστεί σε θέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος µε τη στενή έννοια και όχι σε θέµατα επενδυτικού ενδιαφέροντος.

4 σχόλια:

xazopouli είπε...

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Penelope M
Γενικά σωστή τοποθέτηση και ειδικώτερα το ζήτημα της αδειοδότησης, που πρέπει να γίνει όντως πιο απλό, το θέμα της ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πρέπει αναπτυχθούν στο χώρο και να μη μείνουν μόνο οι μεγάλες εταιρείες στο παιχνίδι και τέλος, θέλει προσοχή το ζήτημα της χωροθέτησης για να μην βλέπουμε ακραίες αντιδράσεις από τοπικές κ... Περισσότεραοινωνίες που είτε από άγνοια είτε από χειραγώγηση αντιδρούν στην εγκατάσταση πάρκων ΑΠΕ. Μια σημείωση, κίνητρα για τον οικειακό χρήστη. Να περάσει η τεχνολογία και στον μέσο καταναλωτή.

George M
Penelope συμφωνώ μαζί σου, στο σχόλιο σου.

Stathis Kapa
Το θεμα δεν ειναι να "ενισχυονται" ΚΑΙ οι μικρες & μεσαιες επιχειρήσεις για να παιζουν κι αυτες με καποιο κοκκαλακι. Το ζητημα ειναι να επιχορηγούνται ΜΟΝΟ οι μικρες και οι μεσαιες επιχειρήσεις, ΜΟΝΟ οι νεες και σοβαρές και επιστημονικα τεκμηριωμενες ιδέες, ΜΟΝΟ οι νέοι και η γνώση τους. Οι μεγάλοι ΕΧΟΥΝ την προσβαση ειτε σε κεφάλαια ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ, ειτε μεσω του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ειτε μεσω των ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ουτως η αλλως ολοι μεταξυ τους ειναι "συνεταιρακια" κατα πολλους και διαφορους τροπους). Μηπως καμια φορα, παψουν να μας ελεγχουν τα τραστ σ αυτην την χωρα. Μηπως παψουν αυτα τα "δικα" τους κεφαλαια να γινονται κοτερα, βιλες και καταθεσεις στην Ελβετια - αν θελουν να ειναι στο παιχνιδοι ολοι αυτοι ΟΙ ΛΙΓΟΙ, μήπως καποτε το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ γινει επιτελους οικος επενδυσεων και ΟΧΙ ξεπλυματος μαυρου χρηματος ή σημαδεμενη τραπουλα, μηπως καποια στιγμη, βαλουνε το κομποδεμα του οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ στην αναπτυξη και οχι να το χρησιμοποιουν ως ΦΑΚΑ για τους πολλους, τα "ποντικια". Αυτοι ΕΧΟΥΝ! και να κανουν δουλειες, και να αγορασουν ιδεες κλπ... Αυτοι που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ειναι οσοι μπορουν και εχουν ιδεες σ' αυτη την χωρα.Αυτο για μενα σημαινει Α-ΝΑ-ΔΙ-Α-ΝΟ-ΜΗ. Και οχι ενα επιδοματακι...

Penelope M
Σεβαστή άποψη και θα ήταν πράγματι ευχής έργον να μπορέσουν οι δικές μας μικρές και μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις να πραγματοποίησουν αυτές την ζητούμενη ανάπτυξη με κίνητρα οποιασδήποτε μορφής. Ποιός δεν το θέλει αυτό... Και όσο πιο σύντομα συμβεί, τόσο το καλύτερο, γιατί μετά θα συμβεί περίπου ότι με τα δημόσια έργα και τις κατασκευαστικές...

xazopouli είπε...

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK (συνεχεια)

Νίκη Μ
Πρέπει να βοηθήσουμε και να ενεργοποιηθούμε όλοι ουσιαστικά.Πρέπει να ξυπνήσουμε πριν χάσουμε όλα τα δώρα του Θεού μας!!!!!!

Stathis Kapa
Ακριβως...Γνωριζεις οτι τα μελη του ΣΕΒ "επιδοτουνται καθε 3 ή 5 χρόνια με εκατομυρια, ετσι απλα... για ενα... 3... Περισσότεραετες η 5ετες επενδυτικο "πλανο";
Εχεις δει ολα αυτα τα χρονια - μιλαμε για παρα πολλα χρονια - καποιο "προιον" τους της προκοπης; Eλληνικο προιον, ποιοτικο, ανταγωνιστικο, εξαγωγιμο;
Ξερεις τι γινονται αυτα τα λεφτα; Mercedes για στελεχη, Βιλες για αφεντικα και - κυριως - ΡΕΥΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, να ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ πολυκαταστηματα, να ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΗΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΣΣΑΡΟΥΝ και να ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ μικρους, τους ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ τους. Να φτιαχνουν τραστ πανε τα λεφτά. Να κάνουν εμπόριο. ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. Κι εγω πληρωνω 1,5 ευρω το γαλα... ΛΕΦΤΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ, ξαναλεω. Και προσεξε... αυτος ειναι και ο κυριος λογος που ξενοι ΔΕΝ επενδυουν παραγωγικα στην Ελλαδα. Δεν ειναι τα "ακριβα" μεροκαματα. Ειναι το γεγονος οτι αυτοι οι ΛΙΓΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ! Σε όλα τα μηκη και τα πλατη της. Σε ολες της τις εκφανσεις. Δεν μενει χωρος ανταγωνισμου στους ξενους (ακομη και σ αυτους). Ετσι αυτοι προτιμουν να τους εχουν (τους ΛΙΓΟΥΣ) Α-ΝΤΙ-ΠΡΟ-ΣΩ-ΠΟΥΣ. Κανουν κι ετσι την δουλεια τους, συμφερει μαλιστα... Πεστε μου ΕΝΑΝ που εχει ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, και δεν εχει ακρες σε ΚΑΝΑΛΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Πεστε μου και εναν απ την αντιθετη... ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ συμΜΕΤΟΧΟΙ. 200 οικογενειες.

Νίκη Μ
Όλοι μας να ενεργοποιηθούμε

Penelope M
Ακριβώς γι αυτό έχεις δίκιο. Οι ΑΠΕ είναι το μέλλον σε πολλούς τομείς, όπως στην οικονομία. Θα ήταν δυστύχημα αυτή η νέα αγορά, που αναπτύσσεται ταχύτατα (μια έκθεση αρκεί να επισκευθεί κανείς για ΑΠΕ θα δεί τους πάντες, μεγάλους, μικρούς, άσχετους, σχετικούς) να ρυμαχθεί από τους τύπους που αναφέρεις παραπάνω. Είναι χρυσή ευκαιρία, Στάθη, το θέμα όμως είναι ποιός θα δέσει το κουδούνι στην ουρά της γάτας; Νίκη, ρίξε μια ματιά στον σύνδεσμο το Economist για την επέκταση των off shore ανεμογεννητριών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα το βρεις ενδιαφέρον το μικρό αρθράκι, γιατί πράγματι έχουμε πολλά όπλα, όπως λένε τα παιδιά της Greenpeace ή δώρα, όπως το θέτεις, από το Θεό για να μένουμε τόσο άπραγοι σ’ αυτή την ευλογημένη χώρα...

Panny T
Νομίζω φίλοι ότι μπλέξαμε τα θέματα. Αλλο η Ενέργεια από ΑΠ, άλλο ο καπιταλισμός, η "οικονομία τής αγοράς" και άλλο τα λαμόγια. Όχι πως δε συνδέονται, αλλά το θέμα ήταν νομίζω οι ΑΠΕ και το νομοσχέδιο. Μικροί ή μεγάλοι παραγωγοί; Δεν νομίζω ότι είναι εδώ ο χώρος να το συζητήσουμε. Θέλουμε οι μικροί να παράγουν καθαρά και οι μεγάλοι βρώμικα; Τι είναι εκείνο που θα έκανε τον κάθε παραγωγό να παράγει με ΑΠΕ; Θα έπρεπε, νομίζω, να κουβεντιάσουμε το ποια είναι τα κίνητρα; Βεβαίως να συνδεθούν και με το μέγεθος της επένδυσης: όσο πιο μικρός ο παραγωγός, τόσο πιο μεγάλη (να είναι) η βοήθεια-κίνητρο. Η μέγιστη ωφέλεια (να είναι) για τον οικιακό παραγωγό-καταναλωτή. Όσο μεγαλώνει το συνολικό ποσό της ενέργειας που παράγει κάποιο φυσικο ή νομικό πρόσωπο, να μ... Περισσότεραειώνεται ανάλογα η βοήθεια αυτή. Για παραγόμενη ισχύ από ένα ποσό και πάνω να είναι υποχρεωτική η παραγωγή από ΑΠΕ συγκεκριμένου ποσοστό αυτής της ισχύος. Όπως έγραψε και η Πηνελόπη, να προσεχθεί ιδιαίτερα το ζήτημα της αισθητικής ρύπανσης-αλλοίωσης-υποβάθμισης. Η αισθητική είναι έννομο αγαθό και προστατεύεται νομικά, ήδη από το Ρίο και την Ατζέντα 21.

xazopouli είπε...

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK (συνεχεια)

Stathis Kapa
Panny και Πηνελόπη, δεν αναφερομαι μοναχα στις ΑΠΕ. Αν δεν αλλαξουν τα πραγματα στην οικονομια, οχι ως προς το έλλειμμα ή ολα αυτα που μας λενε τελευταια, αλλα ως προς την ουσία της οικονομίας ως σύστημα, ως έλεγχος, ως προοπτική και κύρια ως ανταγωνισμός - αυτη νομιζω ειναι η λεξη κλειδι τουλαχιστο στην Ελλαδα - τοτε και οι ΑΠΕ θα ακολουθησουν τον δρομο των κατασκευων, των ολυμπιακων εργων, των προμηθειων των νοσοκομειων κλπ. Δηλαδη όλα σε λιγες τσεπες, υπερσυγκεντρωση κεφαλαιων, συγκεντρωση της ιδιας της δυναμης της ενεργειας στους ισχυρους, μεγαλα κοστη κατασκευης που τελικα θα τα πληρωσουν οι πολλοι, οι καταναλωτες, οι εργαζομενοι, οι φορολογουμενοι.
Το ζητημα λοιπον δεν ειναι μονο περιβαλλοντολογικό, είναι κυρια ζητημα οικονομιας που φυσικα - αν πανε τα πραγματα ως εχουν - θα μετεξεληχθεί σε ΠΡΟΒΛΗΜΑ για το περιβαλλον.
Αλλωστε το Κιοτο, την Κοπεγχαγη τα ακυρωσαν οι ΙΣΧΥΡΟΙ αυτης της γης. Παντα ετσι συμβαινει.
Το θεμα λοιπον ειναι αν η ενεργεια θα περασει στα χερια των ισχυρων και στην Ελλαδα ή αν θα ειναι κοινωνικο αγαθό.
Και εδω μπαινει το ζητημα της ανταγωνιστικοτητας, της στηριξης των μικρομεσαιων, των αγροτων κλπ.... Περισσότερα... Περισσότερα
Αν τα κεφαλαια του ΕΣΠΑ ή οτιδηποτε αλλο, τα δωσεις σε δεκα ανθρωπους για να φτιαξεις μεγαλες εγκαταστασεις κλπ τοτε πετυχαινεις κατα την αποψη μου δυο πραγματα. 1ον τον περιβαλλοντικο μαρασμο της περιοχης που "φιλοξενει μια τετοια μεγαλη εγκατασταση και 2ον την υπερσυγκεντρωση και έλεγχο της ενεργειας σε λιγα χερια. Απο το μονοπωλειο του κρατους δηλαδη - εδω στην Ελλαδα - περνας στο ολιγοπωλειο. Φαιξε μου και γλυστρησα, κι ας ειναι οικολογικο το φως...
Αν ομως ως κρατος, που αποφασιζεις να επενδυσεις πραγματικα στην ενεργεια - 1ον για περιβαλλοντολογικους λογους και 2ον για λόγους αποδεσμευσης από την αναγκη απεξαρτησης ενεργειακης απο τριτους (αυτος ειναι ο λογος να προχωρησεις σε κατι τετοιο απο την πλευρα της οικονομιας) τοτε φροντιζεις να μοιρασεις το εργο σε οσο το δυνατο πιο πολλους. Στον αγροτη για να εγκαταστησει μια μικρη μοναδα στο αγροκτημα - παντα με τους ορους που θα του θεσεις - για να εχει προσβαση σε φτηνη ενεργεια αλλα και να εχει και καποιο εναλλακτικο εισοδημα απο την αλλη, στον βιοτεχνη για να φτιαξει μια οικολογικη μοναδα για να μειωσει το κοστος παραγωγης του, στα ενεργειακα κτιρια, δημοσια και ιδιωτικα και φυσικα στην εκπαιδευση των νεων ωστε να αποκτησεις το δυναμικο εκεινο που οχι απλα θα μπορει να κατασκευαζει τετοιες μοναδες, να τις ελεγχει ή να τις αναπτυσει, αλλα που θα γνωρίζει και θα προστατευει το περιβαλλον του. Οσο για τις μεγαλες μοναδες, εφοσον οι ισχυροι θελουν να συμμετασχουν στο μοιρασμα της πιτας, ε! ηδου η Ροδος ηδου και το πηδημα. Λεφτα εχουν, ας τις φτιαξουν, παντα συμφωνα με τους κανονες που θα θεσει μια ευνμουμενη πολιτεια.

xazopouli είπε...

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK (συνεχεια)

Elisavet H
Δυστυχώς παιδιά στην Ελλάδα ζούμε και τα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα. Εδώ και 100 χρονια το πολιτικό προσκήνιο παραμένει το ίδιο σε όλους τους τομείς και ο καθένας κοιτάει την τσέπη του. Πως θα αλλάζουμε νοοτροπία;

Lefteris K
Σωστη,αυτο το ακουγα απο τον παππου μου...Ενα μεγαλο μπουρδελο ειμαστε.....

Penelope M
Μαζί σου Στάθη. Αν και συμμερίζομαι την απαισιοδοξία της Ελισάβετ, πιστεύω ότι μπορεί να ασκηθεί πίεση, καλή ώρα από οργανώσεις όπως η Greenpeace, κάποια πράγματα να γίνουν καλύτερα αυτή τη φορά. Θα δούμε. Τις αγωνίες μας μοιραζόμαστε.

Stathis Kapa Ακριβως. Και συνειδητοποιουμε, κατανοουμε το ζητημα. Παιδια, χρονια τωρα εχουμε μαραζωσει στον καναπε. Χαιρομαι που βλεπω να ανοιγουν κουβεντες. Αυτο ειναι μια αρχη. Το βλεπω στις παρεες μου, εδω... παντου. Ακομη, οι περισσοτεροι, μιλουν οπως σε καφενειο. Οτι ακουσουμε το κανουμε light... Περισσότερα και το πασσαρουμε... Εστω. Ειναι μαι αρχη. Η αρχη της συνειδητοποιησης του πολιτη. Ο διαλογος θα ανοιξει μυαλα. Αυτο πιστευω.

Απο κει και περα οι οργανωσεις, τα κινηματα... Θα ηθελα να ειναι ανεξαρτητα απο πολιτικες παρεμβασεις. Οχι στο καπελωμα τους. Κι αυτο θα βοηθησει, στην δραση κυριως του κοσμου. Ο καθενας με τον τροπο του. Ωσπου να βρεθουν οι κοινες συνισταμένες. Πραγματικες όμως, συνειδητές, και οχι θεωριτικές, ιδεοληπτικές και περιχαρακωμένες. Η απελευθερωση της ενεργειας έχει ως απαραιτητη προυποθεση την απελευθερωση των συνειδησεων απο πασης φυσης "καπέλα". Το περιβάλλον αφορά ολους.