Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Έρχεται ο Ευρωπαίος τοποτηρητής για τα greek statistics

Εκρόσωπος της eurostat στο νεοσύστατο Συμβούλιο που θα εποπτεύει την ΕΛΣΤΑ

Στη Βουλή προς ψήφιση στέλνει το υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, (ΕΛΣΤΑ) όπως θα είναι πλέον η ονομασία της. Σε αυτό προβλέπεται και η θέση του εκπροσώπου της eurostat ο οποίος θα συμμετέχει στο συμβουλευτικό όργανο της ΕΛΣΤΑ, το ”Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος”. Ακόμη, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ΕΛΣΤΑ θα είναι Ν.Π.Δ.Δ το οποίο θα εποπτεύεται από τη Βουλή των Ελλήνων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος είναι η ανεξαρτητοποίηση της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας και η διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων και θεσμών γύρω από το Εθνικό Στατιστικό Σύστημα. Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σύγκριση με την παλιά ΕΣΥΕ είναι ότι:

♦ Δημιουργείται συμβουλευτικό όργανο το ποίο γνωμοδοτεί στην ΕΛΣΤΑ θα είναι το “Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος”. Θέματα που θα το απασχολούν είναι το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα, ο Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων, οι προτεραιότητες του ΕΛ.Σ.Σ., με βάση τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κ.λπ.

Στο Συμβούλιο, θα συμμετέχουν οικονομικοί, κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς της χώρας καθώς και ένας εκπρόσωπος της eurostat. Aναλυτικά η σύνθεση του θα είναι: η Τράπεζα της Ελλάδας, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.), το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας (Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.), η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), ο Σύλλογος Εργαζομένων στην ΕΛΣΤΑ. και εκπρόσωπος της Eurostat όπως και εκπρόσωποι των αρχών που είναι αρμόδιες για τη ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών.

♦ Εποπτεύον όργανο της ΕΛΣΤΑ θα είναι η Βουλή των Ελλήνων η οποία θα συμμετέχει στην επιλογή του προέδρου και τεσσάρων από τα υπόλοιπα έξι μέλη του Δ.Σ. Το ένα μέλος που μένει θα ορίζεται από το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, θα εποπτεύει τη λειτουργία της και θα ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού ενώ θα δημοσιεύει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑ.

♦ Εντάσσονται οι κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), καθώς και του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

♦Ακόμη οριοθετούνται οι βασικές αρχές λειτουργίας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και οι υποχρεώσεις των φορέων του. Σημειώνεται ότι έμφαση θα δίνεται σε πηγές, μητρώα και αρχεία που πρέπει να παρέχουν όλοι οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα.

♦ Ορίζεται το τριετές Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.), στο οποίο περιλαμβάνονται τα κύρια πεδία και οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων όλων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. Κάθε ένας από τους φορείς που συμμετέχουν στο ΕΛ.Σ.Σ. θα καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα και έκθεση αξιολόγησης του προηγούμενου έτους.

♦ Θεσμοθετούνται διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων προς την ΕΛΣΤΑ. και ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διάδοση των στατιστικών. Ενδεικτικά θα εξετάζονται η υποχρέωση παροχής ισότιμης πρόσβασης σε όλους τους χρήστες των στατιστικών, η κατάρτιση και τήρηση δημοσίων αρχείων και η διάδοση στατιστικών αποτελεσμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: