Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/9/2009-18/12/2009


ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΟΥΙΖ

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 1.050.000.000,00 €

Από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και

50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.


Το ποσοστό επιχορήγησης
είναι

55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης και

65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά της περιφέρειας Αττικής. 


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

- από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €) για την 

θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

- από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000 €) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»

- από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €) για τις

θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»


Όροι και προϋποθέσεις:


Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.


Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:


από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»


από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματικές ενότητες «Υπηρεσίες» και «Εμπόριο»


από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»


η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008.


Τι χρηματοδοτείται:


«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

- Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

- Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. 

- Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων. 

- Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας. 

- Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

- Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής 


«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

-Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης. 

- Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης. 

- Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 

- Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας. 
Ανάπτυξη καινοτομιών.

- Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 


«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»


- Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.

- Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης. 
Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.

- Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας. 
Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

- Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: