Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Σαβουάρ βιβρ για υπουργούς

Εκτός «νόμου» η κριτική σε συναδέλφους και οι διαρροές σε ΜΜΕ. Αποπομπή για όποιον παραβεί τους κανόνες και χρησιμοποιήσει μεροληπτικά την εξουσία του

Τον κώδικα δεοντολογίας των υπουργών θα εισηγηθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης

Εκτός «νόμου» τίθεται η κριτική σε συναδέλφους υπουργούς και οι διαρροές εμπιστευτικών συζητήσεων σε μέσα ενημέρωσης για τα μέλη της κυβέρνησης. Αποπομπή θα είναι η ποινή για όποιον παραβεί τους κανόνες και χρησιμοποιήσει μεροληπτικά την εξουσία του.

Κάτι η βαριά κληρονομιά της ΝΔ, κάτι οι αστοχίες του open.gov, στη διαδικασία του οποίου παρεισέφρησαν και κάνα δυο «κουμπάροι», ο Γ. Παπανδρέου αποφάσισε να κάνει γραπτό το εθιμικό δίκαιο ηθικής της εξουσίας. Ανέθεσε την αποστολή στον νομομαθή υπουργό Επικρατείας, Χ. Παμπούκη, ο οποίος θα εισηγηθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο τον κώδικα δεοντολογίας των υπουργών, επικουρούμενος από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλο.

Το έργο της κυβέρνησης ασκείται συλλογικά, σύμφωνα με τις αρχές του κυβερνητικού προγράμματος.

Ασκηση κριτικής μεταξύ των μελών της κυβέρνησης που αφορά πολιτικές επιλογές πρέπει να γίνεται με διακριτικότητα και σύνεση στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα με τελικό αποδέκτη το Υπουργικό Συμβούλιο και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργοί για τους οποίους έχει δημιουργηθεί, έστω και αθεμελίωτα, ζήτημα παράβασης νόμου ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τον πρωθυπουργό, προκειμένου να εξευρεθεί η ενδεδειγμένη στάση την οποία οφείλει, κατά περίπτωση, να τηρήσει ο εμπλεκόμενος κατά τη διερεύνηση του ζητήματος.

Παράλειψη τήρησης αυτής της υποχρέωσης από μέλος της κυβέρνησης ή υφυπουργό συνιστά σοβαρή πολιτική ευθύνη, η οποία δικαιολογεί την αποπομπή.

Τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί οφείλουν να παρέχουν σαφείς, επαρκείς και αιτιολογημένες απαντήσεις, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, στις ερωτήσεις μελών του Κοινοβουλίου οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Τα μέλη της κυβέρνησης λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για τη διαφύλαξη του απορρήτου των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες δεν είναι ανοικτές στο κοινό.

Απαγορεύονται απολύτως ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τη συνοχή και το έργο της κυβέρνησης, όπως ιδίως η διαρροή του περιεχομένου των απόρρητων ή εμπιστευτικών συζητήσεων και ο σχολιασμός των συλλογικών πολιτικών επιλογών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο Διαδίκτυο ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι ασκούντες πολιτική εξουσία οφείλουν να μην εμπλέκονται σε καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν σύγχυση μεταξύ της άσκησης των καθηκόντων τους και των ιδιωτικών, οικονομικών ή άλλων συμφερόντων τους, καθώς και των συμφερόντων των οικείων τους ή των συνεργατών τους.

Απαγορεύεται ειδικότερα στους/στις συζύγους και στα τέκνα των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών, καθώς και των λοιπών ασκούντων πολιτική εξουσία, να εμπλέκονται σε καταστάσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν στους πολίτες την εντύπωση ότι επωφελούνται προσωπικά, κατά τρόπο αθέμιτο, από τη σχέση τους με πρόσωπα τα οποία ασκούν πολιτική εξουσία.

Δεν επιτρέπεται στους ασκούντες πολιτική εξουσία να χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης τους, καθώς και δημόσιους οικονομικούς ή άλλους πόρους για κομματικούς ή εκλογικούς σκοπούς, ούτε να χρησιμοποιούν το προσωπικό ή τα υλικά μέσα της δημόσιας διοίκησης για την προετοιμασία και διανομή προεκλογικού υλικού.

Αντικείμενα εκτιμώμενης, σύμφωνα με την αγορά, αξίας άνω των 250 ευρώ επιστρέφονται χωρίς καθυστέρηση στον δωρητή.

Οι ασκούντες πολιτική εξουσία λαμβάνουν ειδική μέριμνα για τον περιορισμό της δημόσιας δαπάνης, την οποία συνεπάγονται οι μετακινήσεις των ιδίων και των συνεργατών τους στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης μελών οικογένειας ή οικείων των αξιωματούχων και των συνεργατών τους.

Ερωτήσεις πολιτών
Σαφείς απαντήσεις και χωρίς καθυστέρηση

Τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί οφείλουν να παρέχουν, χωρίς καθυστέρηση και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, σαφείς, επαρκείς και αιτιολογημένες απαντήσεις σε ερωτήσεις πολιτών, κοινωνικών φορέων ή αιρετών εκπροσώπων του λαού, οι οποίες περιέρχονται στο γραφείο τους και αφορούν ζητήματα τα οποία άπτονται της σφαίρας ευθύνης τους.

Οφείλουν επίσης να είναι προσιτοί στα ανωτέρω πρόσωπα και να μην αποφεύγουν τη διαπροσωπική επικοινωνία, όπου αυτή κρίνεται σκόπιμη για την προαγωγή ζητημάτων αμιγώς δημοσίου συμφέροντος.

Τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί καθώς και οι λοιποί ασκούντες πολιτική εξουσία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους με σκοπό την εξυπηρέτηση αθέμιτων συμφερόντων προσώπων και οικονομικών φορέων ή για την προσέλκυση εκλογικής πελατείας κατά πρόδηλη παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, οφείλουν δε να μεριμνούν για την αμερόληπτη στάση όλων των ασκούντων πολιτική εξουσία και των συνεργατών, οι οποίοι βρίσκονται στη σφαίρα ευθύνης τους.

Διαφάνεια
Ενημέρωση του πρωθυπουργού

Τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί οφείλουν να ενημερώνουν τον πρωθυπουργό (ή, στην περίπτωση του πρωθυπουργού, το Υπουργικό Συμβούλιο) για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, αμέσως μόλις αυτή υποπέσει στην αντίληψή τους, προκειμένου να αποφασιστεί η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ειδικά τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο ο οποίος ενδέχεται να δημιουργήσει στους πολίτες την εντύπωση ότι επωφελούνται οι ίδιοι ή οι οικείοι τους από πληροφορίες οικονομικής φύσης, των οποίων έλαβαν γνώση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Υποχρέωση
Μεταβίβαση μετοχών

Τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί υποχρεούνται να μεταβιβάσουν μετοχές και μερίδια σε εταιρείες, η διατήρηση των οποίων δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Απαγορεύεται η κτήση μετοχών και μεριδίων από μέλος της κυβέρνησης ή υφυπουργό ή από τους λοιπούς ασκούντες πολιτική εξουσία, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Aπό το Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: